bảng giá tên miền

bảng giá tên miền

tìm kiếm tên miền website

Bảng giá tên miền

Tên miền quốc tế Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về BM Web
.com 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ
.net 310.000 VNĐ 310.000 VNĐ 310.000 VNĐ
.asia 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.cc 760.000 VNĐ 760.000 VNĐ 760.000 VNĐ
.us 339.000 VNĐ 339.000 VNĐ 339.000 VNĐ
.name 339.000 VNĐ 339.000 VNĐ 339.000 VNĐ
.co.uk 270.000 VNĐ 270.000 VNĐ 270.000 VNĐ
.org 330.000 VNĐ 330.000 VNĐ 330.000 VNĐ
.info 500.000 VNĐ 120.000 VNĐ 500.000 VNĐ 500.000 VNĐ
.biz 370.000 VNĐ 370.000 VNĐ 370.000 VNĐ
.me 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ
.co 630.000 VNĐ 630.000 VNĐ 630.000 VNĐ
.pro 384.000 VNĐ 384.000 VNĐ 384.000 VNĐ
.eu 270.000 VNĐ 270.000 VNĐ 270.000 VNĐ
.tel 384.000 VNĐ 384.000 VNĐ 384.000 VNĐ
.ws 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ
.tv 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ
.mobi 475.000 VNĐ 475.000 VNĐ 475.000 VNĐ
.bz 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ
.in 565.000 VNĐ 565.000 VNĐ 565.000 VNĐ
Tên miền quốc tế đăng ký duy trì chuyển về
Tên miền Việt Nam Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về BM Web
.vn 825.000 VNĐ 480.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn 695.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.net.vn 695.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.org.vn 400.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.info.vn 400.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.gov.vn 400.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.edu.vn 400.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.biz.vn 695.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.name.vn 400.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.pro.vn 400.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.health.vn 400.000 VNĐ 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Tên miền Việt Nam đăng ký duy trì chuyển về