Bảng giá dịch vụ chứng chỉ SSL

dịch vụ

Ngày 31/10/2020 12:32 PM

 

DỊCH VỤ

THÔNG TIN

PHÍ DUY TRÌ/NĂM

Comodo Positive SSL

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con

Mức xác thực Tên miền

Cấp trong 3-5 phút)

Biểu tượng chứng nhận: Tĩnh

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $10k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

171,000₫/1 năm

Comodo Positive SSL Wildcard

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con

Mức xác thực Tên miền

Cấp trong 3-5 phút)

Biểu tượng chứng nhận: Tĩnh

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $10k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

2,100,000₫/1 năm

RapidSSL Standard

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con

Mức xác thực Tên miền

Cấp trong 3-5 phút)

 

Biểu tượng chứng nhận: Tĩnh

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $10k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

260,000₫/1 năm

RapidSSL Wildcard

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con

Mức xác thực Tên miền

Cấp trong 3-5 phút)

Biểu tượng chứng nhận: Tĩnh

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $10k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

2,650,000₫/1 năm

GeoTrust Quick SSL Premium

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con

Mức xác thực Tên miền

Cấp trong 3-5 phút)

Biểu tượng chứng nhận: Động

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $100k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

1,350,000₫/1 năm

GeoTrust True BusinessID EV SAN

(Đảm bảo cho 4 tên miền chính hoặc tên miền con, hỗ trợ đến 99 tên miền khác nhau

Mức xác thực Nâng cao

Cấp trong 1-10 ngày)

 

Biểu tượng chứng nhận: Động

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $500k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

8,760,000₫/1 năm

GeoTrust True BusinessID with EV

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con

Mức xác thực Nâng cao

Cấp trong 1-10 ngày)

Biểu tượng chứng nhận: Động

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $1750k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

3,450,000₫/1 năm

GeoTrust True BusinessID

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con Mức xác thực Doanh Nghiệp

Cấp trong 1-2 ngày)

 

Biểu tượng chứng nhận: Động

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $1250k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

2,010,000₫/1 năm

GeoTrust True BusinessID SAN

(Đảm bảo cho 4 tên miền chính hoặc tên miền con, hỗ trợ đến 99 tên miền khác nhau

Mức xác thực Doanh Nghiệp

Cấp trong 1-2 ngày)

 

Biểu tượng chứng nhận: Động

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $1750k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

 

6,950,000₫/1 năm

GeoTrust True BusinessID Wildcard

(Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con

Mức xác thực Doanh Nghiệp

Cấp trong 1-2 ngày)

 

Biểu tượng chứng nhận: Động

Mã hóa đến 256bit

Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256

Bảo hiểm đến $1250k

Hoàn phí trong 7 ngày

Miễn phí Cấp lại

Không giới hạn Máy chủ

8,250,000₫/1 năm